T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sayı : E-99779835-202.99-34990746 Tarih: 11.11.202…

 

 

SGK Genel Yazı – Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : E-99779835-202.99-34990746

Tarih: 11.11.2021

Konu : Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, ölen e-Bildirge kullanıcılarının şifreleri ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife alınmaktadır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasında;

“İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür”

hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm uyarınca ölen gerçek kişi işverenlerin işyerlerinin intikale ilişkin işlemlerin yapılmaması nedeniyle e-Bildirge şifrelerinin pasife alınmasına yönelik çalışmalar da tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır.

1-Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Farklı Kişi Olması Halinde

Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.

İşvereni vefat eden işyeri adına e-Bildirge şifresi ile işlem yapılmak üzere sisteme girilmek istenildiğinde (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) kullanıcılara aşağıdaki uyarı mesajı verilecektir.

“Gerçek kişi işyeri işvereni vefat ettiğinden işyerinin kullanıcı kodu ve şifreleri iptal edilmiştir. İntikal işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.”

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi kullanıcıları işverenin ölümü nedeniyle e-Bildirge kullanıcısı pasife çekilen kayıtlarda değişiklik yapamayacak ancak kaydın işverenin ölümü nedeni ile pasife çekildiğini “e-Bildirge Başvuru Programları” vasıtasıyla görüntüleyebileceklerdir.

Kolay işverenlik kapsamında ki gerçek kişi işyerleri içinde (Ek-9 kapsamındaki ev hizmetleri işyerleri) işverenin vefatı nedeniyle 100 günlük süre sonunda e-Bildirge şifresi pasife çekilmişse, bu işyerleri için de şifrenin pasife çekildiği tarihten sonra otomatik tahakkuk oluşturulmayacaktır.

Ancak, işveren ve e-Bildirge kullanıcısı farklı ve e-Bildirge kullanıcısı vefat etmişse otomatik tahakkuk oluşturulmaya devam edilecektir.

Örnek: 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı gerçek kişi işyeri işvereni 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü*** 31/3/2021 tarihinde vefat etmiştir.

9/7/2021 tarihinde sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde işyeri için intikal işleminin henüz yapılmadığı ve işyeri işvereni olarak sistemde 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü***’nin kayıtlı olduğu görülmüştür.

Bu nedeniyle 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı işyerinin muhasebecisine ait 34567891233-2 kullanıcı kodlu e-Bildirge şifresi 9/7/2021 tarihi itibarıyla pasif hale getirilmiştir.

34567891233 kodlu e-Bildirge kullanıcının diğer işyerlerine ilişkin şifreleri için herhangi bir işlem yapılmayacak olup, kullanıcı diğer işyeri şifrelerini kullanmaya devam edecektir.

2-Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Aynı Kişi Olması Halinde

Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.

Örnek: 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı gerçek kişi işyeri 1/1/2021 tarihi itibarıyla kanun kapsamına alınmış ve işveren e-Bildirge kullanıcısı olarak kendisini bildirmiş, ilgiliye 12345678911-2 kullanıcı kodu tanımlanmıştır.

Söz konusu işyeri işvereni 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü*** 31/3/2021 tarihinde vefat etmiştir.

Bu durumda, gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması nedeniyle 100 günlük süre beklenilmeksizin işyerinin 12345678911-2 kullanıcı kodu e-Bildirge şifresi 31/3/2021 tarihi itibarıyla pasif hale getirilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür